Grupa 5

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – LISTOPAD 2018

 Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć
 • wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt)
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

 Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)
 • kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

 Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu)
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej