Regulaminy

W tej zakładce prezentujemy Państwu różnego rodzaju regulaminy, które obowiązują w naszym przedszkolu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i stosowanie się do nich.

regulamin

Poniżej prezentujemy Państwu regulamin Przedszkola Nr 149 w Warszawie.
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:30.
2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 08:30 i odbierania o ustalonych porach, począwszy od godziny 12:30.
3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie Rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie.
4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.
6. Nie odebranie dziecka do godziny 18:30, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), osobami upoważnionymi, skutkuje powiadomieniem właściwych organów policji.
7.Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych!!! W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.
8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach:
-Czesne do 10-ego każdego miesiąca;
-Żywienie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
9. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub wychowawczy przed rozpoczęciem miesiąca.
10. Wszelkie sprawy dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej Rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.
11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
12. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają Rodzice na początku każdego roku szkolnego.
13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie numerów telefonów kontaktowych czy adresu zamieszkania dziecka.
regulamin1Poniżej prezentujemy Państwu Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Nr 149 przez Rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli.
PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, lub pracownikowi dyżurującemu w szatni.W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
Rodzice/opiekunowie,którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka wn czasie przechodzenia z szatni do sali.
Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
Dziecka chorego lub podejrzanego chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.
Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu i innym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie (po 16 roku życia) może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli Rodziców (prawnych opiekunów).
Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierająca dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi, bądź pracownika przedszkola dyżurującego w szatni.
W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
W przypadku pozostania Rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa Rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, o niemożności skontaktowania się z Rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu Rodziców (opiekunów prawnych).
Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z Rodzicami (prawnymi opiekunami) lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor lub jego społeczny zastępca podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać wychowawcy aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery komórkowe).
ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka Rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z Rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
W każdej grupie należy założyć zeszyt lub teczkę “Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w oddziale: I, II, III, IV, V, VI i przechowywać w niej doświadczenia (wg załączonego wzoru) od Rodziców.