Dokumenty regulujące pracę przedszkola

dokumentyW tej części prezentujemy Państwu dokumenty regulujące pracę Przedszkola Nr 149. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Statut Przedszkola nr 149
W statucie przedszkola zawarte są:
Rozporządzenia na podstawie, których działa przedszkole;
Postanowienia ogólne;
Cele i zadania przedszkola;
Organy przedszkola (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców);
Organizacja przedszkola;
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (ich zadania, prawa i obowiązki);
Rodzice (ich zadania, prawa i obowiązki);
Wychowankowie przedszkola (ich zadania, prawa i obowiązki).

Koncepcja pracy Przedszkola nr 149
W koncpecji pracy przedszkola zawarte są:
Cele koncepcji przedszkola;
Priorytety przedszkola;
Informacje o naszym przedszkolu;
Wizja przedszkola;
Co jest najpilniejsze do wykonania?
Cel do osiągnięcia;
Misja przedszkola;
Kierunki rozwoju przedszkola;
Cele strategiczne;
katalog metod stosowanych w przedszkolu;
Kierunki realizacji koncepcji;
Plan działań przedszkola;
Monitoring, okresowa ewaluacja;
Sprzymierzeńcy przedszkola;
Zestaw programów dopuszczonych i zatwierdzonych przez Dyrektora do realizacji;
Tradycje przedszkolne;
Działania podnoszące jakość przedszkola;
Współdziałanie ze środowiskiem i Rodzicami;
Współpraca przedszkola z instytucjami użyteczności publicznej;
Wskaźniki efektywności koncepcji;
Opis ewaluacji koncepcji pracy na lata 2017-2022;
Model absolwenta.